Data Group

Về DATA Group

Data Group

Đối tác chiến lược và đáng tin cậy của nền công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.
+70 Nhân sự
+70

2022

+50 Dự án
+50

Tại Việt Nam

+40 Đối tác
+40

Chiến lược

DATA GROUP

GIẢI PHÁP

DATA GROUP