Data Group

Chính sách Q-HSE

Data Group

Các Chính sách này là cam kết cao nhất của chúng tôi, nhất quán được đưa ra bởi Ban Giám đốc và tất cả nhân viên liên quan đến Chất lượng, Sức khỏe, Môi trường và Trách nhiệm Xã hội.

Sức khỏe - An toàn - Môi trường

Chúng tôi nhận ra rằng rủi ro có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Do đó, chúng tôi có trách nhiệm xác định và sửa chữa bất kỳ hành động sai lầm nào có thể gây rủi ro cho Chất lượng của Sản phẩm và Dịch vụ.
Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét các mục tiêu Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường để đảm bảo các mục tiêu đó nhất quán với chính sách Q-HSE để cải thiện hơn nữa.
Chúng tôi cũng luôn tuân thủ Luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn, chương trình và quy định của ngành.
DATA Group clean the invironment

SỨC KHỎE

Khám sức khỏe định kỳ, không làm tổn hại sức khỏe của nhân viên vì lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chúng tôi coi đây là một yêu cầu để đảm bảo tuân thủ đầy đủ.

AN TOÀN

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, khuyến khích nhân viên phát hiện và cảnh báo các mối nguy hiểm trong quá trình làm việc.
An toàn lao động không chỉ đối với nội bộ nhân viên mà còn đối với khách hàng, đối tác và những người xung quanh.

MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là sứ mệnh của mỗi nhân viên DATA. Chúng tôi luôn hướng tới xây dựng một môi trường xanh, sạch và an toàn theo định hướng của công ty.

Trách nhiệm xã hội

DATA Group TÔN TRỌNG lẫn nhau

Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và không phân biệt đối xử, nâng cao khả năng cạnh tranh của nhân viên bằng các chiến lược dài hạn và đảm bảo mức độ kết nối cao nhất dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các giá trị được chia sẻ.
Hành động nhỏ, trái tim lớn: Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi làm việc và xây dựng dự án.

KIM CHỈ NAM